Skip to main content

Salgs- og Leveringsbetingelser

Dato: Marts 2022

1. VILKÅR
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle leverancer fra Cantona, med mindre der mellem parterne foreligger en supplerende skriftlig aftale, hvori andet er bestemt.

2. CANTONAS YDELSER
Cantonas ydelser omfatter kun de i købekontrakt eller ordrebekræftelse specificerede. Cantona forpligter sig til på de i nærværende vilkår opstillede betingelser – eventuel med tillæg af speciel affattede vilkår, at levere materialer af sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning.

3. LEVERING
3.1. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, sker levering ”ab lager”.

3.2. Forsendelser fra Cantonas lager sker for købers regning og på købers risiko, ligesom det er købers ansvar, at leverancerne er forsikret i fornødent omfang.

4. LEVERINGSTID
4.1. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt efter bestilling.

4.2. I tilfælde hvor levering er aftalt, er levering i op til 3 dage, før og efter det aftalte leveringstidspunkt i enhver henseende, at anse for rettidig levering.

4.3. Såfremt parterne, som alternativ til et bestemt leveringstidspunkt, har angivet et tidsrum indenfor hvilken levering skal finde sted, anses dette tidspunkt at løbe fra indgåelse af aftalen.

4.4. Finder Cantona, at virksomheden ikke iht. punkterne 4.1. til 4.3. kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra Cantonas side anses for sandsynlig, skal Cantona uden ugrundet ophold give køberen meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen, samt så vidt muligt det tidspunkt da levering påregnes, at kunne finde sted.

4.5. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen omstændighed, som iht. punkt 10.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

4.6. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage det bestilte på den aftalte dag eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Cantona skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelsen påregnes at kunne finde sted. Undlader køber at modtage det bestilte på den aftalte dag, er han desuden forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det bestilte havde fundet sted. Cantona skal sørge for, at det bestilte opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal Cantona forsikre det bestilte for købers regning.

4.7. Medmindre køberens i punkt 4.6. angivne undladelse skyldes noget i punkt 10.1. nævnt forhold, kan Cantona skriftligt opfordre køberen til at modtage det bestilte indenfor en rimelig tid. Undlader køberen at gøre dette indenfor et sådant tidsrum, er Cantona berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køberen, at hæve aftalen. Cantona har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført virksomheden.

4.8 Cantona er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre man har handlet groft uagtsomt. Ansvarsfriheden angår såvel direkte som indirekte tab af enhver form.

5. KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT
5.1. Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af varens kontraktmæssighed senest ved levering.

5.2. Køber er forpligtet til straks skriftligt at reklamere til Cantona over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere straks, dog ikke senere end 2 dage, over senere konstaterede mangler, som han ikke har eller burde have konstateret ved leveringen.

5.3. Reklamationer skal foretages skriftligt og angive manglens karakter, omfanget af beskadigede varer med billede dokumentation samt tidspunktet for manglens konstatering.

6. BETALING
6.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne skal betaling erlægges netto kontant fra fakturadato. Konto-nr. 7420-1467383. Speciel tildannet varer f.eks. bærende byggeelementer, sandwich elementer og vinduer skal altid forudbetales inden bestilling.

6.2. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er Cantona berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

6.3. Betalinger erlægges af køber portofrit på Cantonas adresse, eller på et andet i Danmark anvist betalingssted.

6.4. Køberen forpligter sig til at foretage effektiv betaling, således at der alene kan gennemføres modregning i det tilfælde, hvor køberen for påståede modkrav har en endelig dom eller voldgiftskendelse med Cantona.

7. ANSVAR FOR MANGLER
7.1. Cantona er forpligtiget og berettiget til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning efter Cantonas eget valg. Ved evt. leverance af defekte materialer som er godkendt af Cantona som reklamation berettiget, erstattes de defekte materialer eksklusiv evt. montageudgifter.

7.2. Cantona hæfter kun for mangler som viser sig indenfor 1 år fra den dag materialet blev leveret iht. punkt 4. Cantonas ansvar for mangler ved leverancer af materiel, som indgår i et bygge- og anlægsarbejde i Danmark, ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 5 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved materiellet ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod Cantonas køber eller efterfølgende købere anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Cantona. Også i dette tilfælde kan Cantona kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang Cantonas egne leverancer er mangelfulde og endvidere kun i det omfang der følger af Cantonas eget kontraktforhold med køber i henhold til nærværende kontrakts øvrige bestemmelser.

7.3. Såfremt køber har afgivet en reklamation og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Cantona bærer ansvaret for, har Cantona ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen har påført virksomheden.

7.4. Køber skal bære de meromkostninger, som Cantona påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at det bestilte befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådan ikke er angivet – leveringsstedet.

7.5. Leveret materiel tages kun retur i særlige tilfælde og da kun efter nærmere aftale.

8. ANSVARSFRIHED
8.1. Cantona er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes hændelige uheld opstået efter, at risikoen ved levering iht. punkt 4 overgik på køber. Cantona er ligeledes ikke ansvarlig for mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, samt normal slitage og forringelse.

8.2. Udover det i pkt. 7.1 anførte, har Cantona intet ansvar for mangler. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

9. PRODUKTANSVAR
9.1. Køber skal holde Cantona skadesløs, i den udstrækning Cantona pålægges ansvar overfor tredjemand, for sådan skade og sådant tab, som Cantona iht. nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for overfor køber.

9.2. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Cantona eller køber om erstatningsansvar iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Cantona og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler det erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det leverede.

9.3. Cantona er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab i anledningen af produktansvaret.

10. ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)
10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer for underleverandører som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændighederne som nævnt medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

10.2. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 10.1. uden ugrundet ophold skriftligt, at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

10.3. Ved force majeure hos køber, skal denne dække de omkostninger Cantona pådrager sig, for at sikre og beskytte leverancen.

10.4. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 10.1.

11. LOVVALG OG VÆRNETING
11.1. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt som har sammenhæng hermed henlægges til Byretten i Aalborg, Danmark.

11.2. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen skal bedømmes efter dansk ret.

12. Tilbud / Ordrebekræftelse / Priser
12.1. Alle priser er opgivet eksklusiv moms med forbehold for videresalg medmindre andet er aftalt.
12.2 Ordrebekræftelse anses altid for endelig bindende bestilling og bekræftes altid via mail.
12.3 Afgivet nettopriser er som udgangspunkt dagspriser medmindre der er angivet en udløbsdato for oplyste priser.