Salgs- og Leveringsbetingelser

Dato: 08-10-2020

1. VILKÅR
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle leverancer fra Cantona, med mindre der mellem parterne foreligger en supplerende skriftlig aftale, hvori andet er bestemt.

2. CANTONAS YDELSER
Cantonas ydelser omfatter kun de i købekontrakt eller ordrebekræftelse specificerede. Cantona forpligter sig til på de i nærværende vilkår opstillede betingelser – eventuel med tillæg af speciel affattede vilkår, at levere materialer af sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning.

3. LEVERING
3.1. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, sker levering ”ab lager”.

3.2. Forsendelser fra Cantonas lager sker for købers regning og på købers risiko, ligesom det er købers ansvar, at leverancerne er forsikret i fornødent omfang.

4. LEVERINGSTID
4.1. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt efter bestilling.

4.2. I tilfælde hvor levering er aftalt, er levering i op til 3 dage, før og efter det aftalte leveringstidspunkt i enhver henseende, at anse for rettidig levering.

4.3. Såfremt parterne, som alternativ til et bestemt leveringstidspunkt, har angivet et tidsrum indenfor hvilken levering skal finde sted, anses dette tidspunkt at løbe fra indgåelse af aftalen.

4.4. Finder Cantona, at virksomheden ikke iht. punkterne 4.1. til 4.3. kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra Cantonas side anses for sandsynlig, skal Cantona uden ugrundet ophold give køberen meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen, samt såvidt muligt det tidspunkt da levering påregnes, at kunne finde sted.

4.5. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen omstændighed, som iht. punkt 10.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

4.6. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage det bestilte på den aftalte dag eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Cantona skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt såvidt muligt det tidspunkt, da modtagelsen påregnes at kunne finde sted. Undlader køber at modtage det bestilte på den aftalte dag, er han desuden forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det bestilte havde fundet sted. Cantona skal sørge for, at det bestilte opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal Cantona forsikre det bestilte for købers regning.

4.7. Med mindre køberens i punkt 4.6. angivne undladelse skyldes noget i punkt 10.1. nævnt forhold, kan Cantona skriftligt opfordre køberen til at modtage det bestilte indenfor en rimelig tid. Undlader køberen at gøre dette indenfor et sådant tidsrum, er Cantona berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køberen, at hæve aftalen. Cantona har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført virksomheden.

4.8 Cantona er ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre man har handlet groft uagtsomt. Ansvarsfriheden angår såvel direkte som indirekte tab af enhver form

5. KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT
5.1. Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af varens kontraktmæssighed senest ved levering.

5.2. Køber er forpligtet til strakt skriftligt at reklamere til Cantona over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere straks, dog ikke senere end 8 dage, over senere konstaterede mangler, som han ikke har eller burde have konstateret ved leveringen.

5.3. Reklamationer skal foretages skriftligt og angive manglens karakter, omfanget af beskadigede varer samt tidspunktet for manglens konstatering.

6. BETALING
6.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne skal betaling erlægges inden 8 dage fra fakturadato. Konto-nr. 7420-1467383. Speciel tildannet varer f.eks. bærende byggeelementer, sandwich elementer og vinduer skal altid forudbetales inden bestilling.

6.2. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er Cantona berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

6.3. Betalinger erlægges af køber portofrit på Cantonas adresse, eller på et andet i Danmark anvist betalingssted.

6.4. Køberen forpligter sig til at foretage effektiv betaling, således at der alene kan gennemføres modregning i det tilfælde, hvor køberen for påståede modkrav har en endelig dom eller voldgiftskendelse med Cantona.

7. ANSVAR FOR MANGLER
7.1. Cantona er forpligtiget og berettiget til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning efter Cantonas eget valg.

7.2. Cantona hæfter kun for mangler som viser sig indenfor 1 år fra den dag materialet blev leveret iht. punkt 4. Cantonas ansvar for mangler ved leverancer af materiel, som indgår i et bygge- og anlægsarbejde i Danmark, ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 5 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved materiellet ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod Cantonas køber eller efterfølgende købere anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Cantona. Også i dette tilfælde kan Cantona kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang Cantonas egne leverancer er mangelfulde og endvidere kun i det omfang der følger af Cantonas eget kontraktforhold med køber i henhold til nærværende kontrakts øvrige bestemmelser.

7.3. Såfremt køber har afgivet en reklamation og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Cantona bærer ansvaret for, har Cantona ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen har påført virksomheden.

7.4. Køber skal bære de meromkostninger, som Cantona påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at det bestilte befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådan ikke er angivet – leveringsstedet.

7.5. Leveret materiel tages kun retur i særlige tilfælde og da kun efter nærmere aftale.

8. ANSVARSFRIHED
8.1. Cantona er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes hændelige uheld opstået efter, at risikoen ved levering iht. punkt 4 overgik på køber. Cantona er ligeledes ikke ansvarlig for mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, samt normal slitage og forringelse.

8.2. Udover det i pkt. 7.1 anførte, har Cantona intet ansvar for mangler. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

9. PRODUKTANSVAR
9.1. Køber skal holde Cantona skadesløs, i den udstrækning Cantona pålægges ansvar overfor tredjemand, for sådan skade og sådan tab, som Cantona iht. nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for overfor køber.

9.2. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Cantona eller køber om erstatningsansvar iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Cantona og køber er gensidet forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler det erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det leverede.

9.3. Cantona er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab i anledningen af produktansvaret.

10. ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)
10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer for underleverandører som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændighederne som nævnt medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

10.2. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 10.1. uden ugrundet ophold skriftligt, at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

10.3. Ved force majeure hos køber, skal denne dække de omkostninger Cantona pådrager sig, for at sikre og beskytte leverancen.

10.4. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 10.1.

11. LOVVALG OG VÆRNETING
11.1. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt som har sammenhæng hermed henlægges til Byretten i Aalborg, Danmark.

11.2. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen skal bedømmes efter dansk ret.

12. Tilbud / Ordrebekræftelse / Priser
12.1. Alle priser er opgivet excl. moms med forbehold for videresalg med mindre andet er aftalt.
12.2 Ordrebekræftelse anses altid for endelig bindende bestilling og bekræftes altid via mail.
12.3 Afgivet nettopriser er som udgangspunkt dagspriser med mindre der er angivet en udløbsdato for oplyste priser.

Montagebetingelser for Byggesystem

Tilbuddet omfatter.

 1. Afsætning af detaillinjer efter landmålers hovedafsætninger.
 2. Montørlønninger.
 3. Montagekran med normale underlagsplader for støtteben. Normale løftestropper, løfteåg og løftegrej.
 4. Elementstøtter for facade- og vægelementer, samt underlagsplader etc. til opklodsning af elementerne i rette højde.
 5. Understøbning under facade- og vægelementer.
 6. Reparation af montage- og transportskader og fyldning af løftehuller.

Følgende ydelser er inkluderet i Cantona Montage´s tilbud i det omfang de fremgår af tilbudsmaterialet.

 1. Forankring af facade- og vægelementer til fundament.
 2. Levering og montering af løse beslag, inklusive bolte og skiver.
 3. Samling af tagelementer og andre foreskrevne elementsamlinger.
 4. Samling af “stringere” for tagskive langs bærende facader.
 5. Tagstringer af stålprofil i ”skivebygninger”.

Ydelser udover ovennævnte er ikke inkluderet i Cantona Montage´s pris, medmindre det fremgår af tilbuddet, bl.a. kan nævnes.

 • Blivende afspærring ved trapper, dæk- og tagkanter.
 • Blivende afdækning af huller i etage- og tagplader
 • Eventuelle vinterforanstaltninger.
 • Elastiske fuger.
 • Membran samlinger.

Følgende forudsætninger gælder for Cantona Montage´s tilbud:

 1. Bygningens hovedlinjer og fixpunkt for kote skal være etableret og afsat på faste galger eller fundamenter før montagestart.
 2. Montagen skal kunne udføres i én omgang, og kunne foregå uhindret.
 3. Fundamenter skal være udført med højdetolerance ±3 mm.
 4. Støbte gulve skal kunne tåle kranbelastning på 20 kN med mindre andet er aftalt. Gulve skal være udført for fastgørelse af element støtter til sikring af elementer mod væltning under montagen. Her henvises til montageplanen mht. placeringen af fixpunkter for afstivning af vægelementer og fremgår det ikke deri, så placeres afstivningen på udvendig side af fundamentet.
 5. Eventuelle myndighedskrav for rådighed over vejarealer under montagen skal være opfyldt.
 6. Arbejdsområderne skal være plane og befæstede uden opgravninger i færdselsarealer for personer, kraner og lastbiler. Der skal være kørefaste veje fra offentlig vej til montagestedet med nødvendig bredde for lastbiler og kraner, også i sving og indkørsler.

Ved råhusmontage skal der være frie og faste vejarealer for kran og biler langs alle bygningens facader og gavle. Ved industribyggeri skal der være fri og kørefast belægning overalt inde i bygningen.

 1. Terræn skal ligge min. 20 cm under overkant fundament mindst 1 m på hver side af fundamentet af hensyn til renholdelse. Terrænet friholdes 2 m fra fundament til kørsel med lift el. opstilling ad stillads.
 2. Der skal være nødvendig plads for af- og til rigning af kran, så arbejdet kan foregå uden gener fra luftledninger etc. Cantona Montage udfører kun sikkerhedsforanstaltninger for egne montører og kun i montageperioden.
 3. El- og vandforsyning stilles vederlagsfrit til rådighed. Der kræves 3 x 380 V, 32 Amp. tilslutningsmulighed i områder, hvor svejsning skal finde sted. Brugsvand med normalt vandværkstryk skal forefindes i montageområdet.
 4. Toilet og vaskeindretninger stilles vederlagsfrit til rådighed for Cantona´s montører i og uden for normal arbejdstid, alt i henhold til arbejdstilsynets regler og forskrifter.
 5. Affald lægges på anvist plads eller i container. Bortkørsel er excl.
 6. Bygherren skal tegne en All-risk forsikring, der dækker såvel nybyggeri som evt. andre bygninger på byggepladsen og gælder fra montagestart til udløb af garantiåret.
 7. Det skal være muligt for Cantona Montage at overholde Betonelement-Foreningens vejledning Transport og montage af betonelementer samt Arbejdstilsynets forskrifter.
 8. Der skal være mulighed for afsætningsplads til midlertidig oplagning af elementer. (plant underlag)
 9. Ved huse i flere plan, hvori der indgår kælder, skal kælderen være udført i et materiale der er dimensioneret til at optage de laster som hidrører fra lodret- og vandret lastnedføring, stabilitetsberegninger samt jordtryk. Det skal desuden være muligt at montere bundremmen i egnet materiale således at førnævnte laster kan føres til fundamenter og videre til bæredygtige aflejringer.
 10. Terrændækket skal være fri for konstruktionsdele (gælder ikke installationer/delkomponenter der er indstøbt i terrændækket) indtil montagen af Cantona Wall elementer er tilendebragt.

Da Cantona Montage er ansvarlig for sikkerheden ved montagen på byggepladsen, må afstivninger og støtter med videre kun fjernes af vores montagehold eller efter skriftlig tilladelse fra vores projektleder.

Montagebetingelser: Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i vores tilbud, gælder følgende for udførelse af elementmontager

Vogntyper:

Vogntyper består typisk af en forvogn med drejeskammel tilkoblet bagvogn.

Byggepladsveje:

Alle veje på byggepladsen skal være bæredygtige helt hen til det sted, hvor kranen skal aflæsse vognene.

Hvis vejen ikke er plan, må den tilpasses med en svag hældning (maks. 1:10).

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående krav, er Cantona Montage naturligvis behjælpelige med at finde en løsning.